L16 SERIES

ລຽບງ່າຍ ແຕ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄຸນນະພາບມາດຕະຖານຍີ່ປຸ່ນ

ເມື່ອຖາມວ່າ “ຄຸນນະພາບຍີ່ປຸ່ນແມ່ນຫຍັງ?” ໜຶ່ງໃນຄໍາຕອບຈາກໂຕຊິບາແມ່ນ “ສ້າງລະດັບມາດຕະຖານຄຸນນະພາບສູງສຸດ ເຖິງແມ້ໃນລຸ້ນຕໍ່າສຸດກໍຕາມ” ເຖິງວ່າລຸ້ນ L16 ແມ່ນລຸ້ນທີ່ສຸດລຽບງ່າຍ, ທໍາມະດາສຸດຂອງໂທລະພາບຈາກໂຕຊິບາ. ແຕ່ໂຕຊິບາຈະບໍ່ຍອມຫຼຸດມາດຕະຖານກ່ຽວກັບການຮັບຊົມຮັບຟັງພາບ ແລະ ສຽງ ຈາກໂທລະພາບໂຕຊິບາເດັດຂາດ, ດ້ວຍມາດຕະຖານຄຸນນະພາບຂອງພາບ ພາຍໃຕ້ແນວຄວາມຄິດທີ່ວ່າ “ແກ່ນແທ້ຂອງເຕັກໂນໂລຊີ່ຄຸນນະພາບທາງດ້ານພາບ” ໂດຍດີໄຊທີ່ລຽບງ່າຍ ທີ່ຈະຊ່ວຍຍົກລະດັບຫ້ອງຂອງທ່ານ ແລະ ພະລັງສຽງທີ່ຈະຊ່ວຍເພີ່ມລົດຊາດໃນການເບິ່ງໂທລະພາບ “ລຽບງ່າຍ ແຕ່ເຕັມໄປດ້ວຍມາດຕະຖານຍີ່ປຸ່ນ” ແມ່ນພາບສະທ້ອນທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບໂທລະພາບລຸ້ນນີ້

*ໂທລະທັດລຸ້ນນີ້ ຮອງຮັບສັນຍາອະນາລ໋ອກ

ຂໍ້ມູນຫຍໍ້ຊີຣີ

43L1600

・Screen size : 43"
・Resolution : 1920×1080
・Active Motion & Resolution : AMR+200
・Speaker output : 10W×2
・HDMI : 2
・Power consumption(W) :100W
・Dimension(W×H×D) (mm) : 977×587×91 *without stand

ເບິ່ງລາຍລະອຽດ

40L1600

・Screen size : 40"
・Resolution : 1920×1080
・Active Motion & Resolution : AMR+200
・Speaker output : 10W×2
・HDMI : 2
・Power consumption(W) :74W
・Dimension(W×H×D) (mm) : 907×538×93 *without stand

ເບິ່ງລາຍລະອຽດ

32L1600

・Screen size : 32"
・Resolution : 1366×768
・Active Motion & Resolution : AMR+100
・Speaker output : 10W×2
・HDMI : 2
・Power consumption(W) :65W
・Dimension(W×H×D) (mm) : 735×449×86 *without stand

ເບິ່ງລາຍລະອຽດ

24L1600

・Screen size : 24"
・Resolution : 1366×768
・Active Motion & Resolution : AMR+100
・Speaker output : 5W×2
・HDMI : 1
・USB : 1
・Power consumption(W) :45W
・Dimension(W×H×D) (mm) : 553*335*70 *without stand

ເບິ່ງລາຍລະອຽດ