L26 SERIES

ຍົກລະດັບຄວາມບັນເທີງໃຫ້ເປັນໄປໄດ້

ໂທລະພາບທີ່ຮອງຮັບສັນຍານອະນາລ໋ອກ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ຈະຕ້ອງມີຂໍ້ຈໍາກັດທາງດ້ານຄວາມບັນເທີງ, ຍາມໃດທີ່ຍັງມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງປະເພດລາຍການທີ່ຮັບຊົມ ຍາມນັ້ນກໍຍັງມີໂທລະພາບສໍາລັບຮອງຮັບຄວາມບັນເທີງຢ່າງເຕັມທີ່. ຄຸນສົມບັດໜຶ່ງ ຂອງໂທລະພາບລຸ້ນ L26 ແມ່ນການສະໜັບສະໜູນຮັບການຮັບຊົມຮູບເງົາຜ່ານບ່ອນຕໍ່ USB ໄດ້ຫຼາຍຮູບແບບຫຼາຍຂຶ້ນ, ຮອງຮັບໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 30 ຮູບແບບໄຟລ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ທ່ານເພີນໄປກັບການຮັບຊົມຮູບເງົາ, ກິລາ ໄດ້ຢ່າງເຕັມລົດຊາດ ຄືດັ່ງໄດ້ຮັບຊົມຈາກໂຮງຮູບເງົາ ໂດຍແກ່ນສານທາງເຕັກໂນໂລຊີ່ຄຸນນະພາບ ພາບອັນສູງສຸດຂອງໂທລະພາບຈາກໂຕຊິບາ ເຊິ່ງທ່ານຈະເພີນໄປກັບຄວາມບັນເທີງ ທີ່ຫຼາກຫຼາຍໃນລະດັບຄຸນນະພາບທີ່ດີທີ່ສຸດຕະຫຼອດເວລາ

*ໂທລະທັດລຸ້ນນີ້ຮອງຮັບສັນຍານອະນາລ໋ອກ

ຂໍ້ມູນຫຍໍ້ຊີຣີ

32L2600

・Screen size : 32"
・Resolution : 1366×768
・Active Motion & Resolution : AMR+100
・Speaker output : 10W×2
・HDMI : 2
・USB : 1
・Power consumption(W) :65W
・Dimension(W×H×D) (mm) : 735×449×86 *without stand

ເບິ່ງລາຍລະອຽດ

24L2600

・Screen size : 24"
・Resolution : 1366×768
・Active Motion & Resolution : AMR+100
・Speaker output : 5W×2
・HDMI : 1
・USB : 1
・Power consumption(W) :45W
・Dimension(W×H×D) (mm) : 553*335*70 *without stand

ເບິ່ງລາຍລະອຽດ