ຂໍ້ກໍານົດແລະເງື່ອນໄຂ

ເງື່ອນໄຂຂອງການນໍາໃຊ້ຂອງເວັບໄຊນີ້ ານຕົກລົງເຫັນດີກັບເງື່ອນໄຂຂອງການນໍາໃຊ້ຂອງພວກເຮົາ

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານບໍ່ຍອມຮັບຂໍ້ກໍານົດຂອງການນໍາໃຊ້ ກະລຸນາຢ່ານໍາໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ນີ້

ອຸປະກອນການນໍາໃຊ້ໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້ການເຊື່ອມຕໍ່เສໍາລັບການເຂົ້າເຖິງເວັບໄຊທ໌ ທັງທາງກົງແລະທາງອ້ອມ “ເປັນ” ໂດຍບໍ່ຮັບປະກັນວ່າການອັນຮີບດ່ວນຫຼືເວົ້າວ່າຄໍາສັບຕ່າງໆ ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນວ່າມັນຈະບໍ່ມີຄວາມຜິດພາດ ຫລືຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການເຊື້ອໄວຣັສ  ຄວາມເສີຍຊື່ສຽງ ການກະທໍາຜິດ ຫລືອັນຕະລາຍ ທ່ານຄາດຫວັງວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງຫມົດຂອງການບໍລິການທີ່ຕ້ອງການ ການສ້ອມແປງ ຫຼືມັນຖືກຕ້ອງ

ອຸປະກອນທີ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບເວັບໄຊໄດ້ບໍ່ຮັກສາໄວ້ໂດຍພວກເຮົາແລະພວກເຮົາບໍ່ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບເນື້ອໃນຂອງຕົນ  ເອກະສານກັບເວັບໄຊທ໌ຫຼືຜະລິດຕະພັນແລະການບໍລິການຂອງພາກສ່ວນທີສາມມັນຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດໂດຍພວກເຮົາ ແລະທ່ານຄາດຫວັງວ່າການຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດມີ

ພາຍໃຕ້ສະຖານະການໃດ ບົດບາດຍິງຊາຍສະເຫມີພາບບໍ່ໄດ້ເກີດຈາກຕົວແທນຂອງພວກເຮົາ ບໍ່ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບຄວາມເສຍຫາຍ ໂດຍບໍ່ມີການຈໍາກັດ ທັງທາງກົງແລະທາງອ້ອມ ອຸບັດຕິເຫດ  ພິເສດ ການລົງໂທດ ຜົນຕາມມາ ຫຼືຄວາມເສຍຫາຍອື່ນໆ (ລວມທັງການສູນເສຍຜົນກໍາໄລ  ການໄຫຼວຽນຂອງ ຫຼື ເສດຖະກິດ) ທໍາລາຍສັນຍາ ຫຼືບໍ່ສາມາດທີ່ຈະນໍາໃຊ້ອຸປະກອນການຈາກເວັບໄຊທ໌ນີ້ຫຼືການເຊື່ອມຕໍ່ອື່ນໆ

ເວັບໄຊທ໌ນີ້ແມ່ນສໍາລັບການນໍາໃຊ້ສ່ວນບຸກຄົນຂອງທ່ານແລະບໍ່ແມ່ນການຄ້າ ທ່ານຕົກລົງເຫັນດີກັບການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊໃນການສອດຄ່ອງກັບກົດຫມາຍ  ທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຄັດລອກ ໃຊ້  ຕັດການປ່ຽນແປງຮູບແບບ ໃຫ້ ຫຼືການລະເມີດລິຂະສິດ ເວັ້ນເສຍແຕ່ມີການຍິນຍອມຂອງເຈົ້າຂອງໄດ້  ການນໍາໃຊ້ຊອບແວຈາກເວັບໄຊນີ້, ກໍານົດໄວ້ໃນຂໍ້ກໍານົດຂອງລິຂະສິດໄດ້  ເຄື່ອງຫມາຍການຄ້າ ເຄື່ອງຫມາຍການບໍລິການ ແລະຊື່ທາງການຄ້າໃນເວັບໄຊນີ້ເປັນເຈົ້າຂອງລິຂະສິດຂອງເຄື່ອງຫມາຍການ ແລະຫ້າມການນໍາໃຊ້ຮັບອະນຸຍາດແມ່ນຖືກຫ້າມຢ່າງເຂັ້ມງວດ

ທ່ານຕົກລົງເຫັນດີທີ່ຈະປ້ອງກັນ ປົກປັກຮັກສາ ແລະຕໍ່ຕ້ານຄໍາຮ້ອງອ້າງ ການຫາຍຕົວໄປ  ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຄວາມເສຍຫາຍແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (ລວມທັງຄ່າທໍານຽມທະນາຍຄວາມ) ເກີດຂຶ້ນຈາກການນໍາໃຊ້ຂອງທ່ານຂອງເວັບໄຊທີ່ທ່ານ  ເງື່ອນໄຂຂອງການນໍາໃຊ້ພາຍໃຕ້ກົດຫມາຍສິງກະໂປ  ພວກເຮົາມີສິດທິໃນການເພີ່ມທະວີການ ລົບ  ຫຼືປັບໄຫມ, ແຕ່ການນໍາໃຊ້ຂອງຂໍ້ກໍານົດບາງ ຫຼືໃນເວລາໃດກໍໄດ້ໂດຍຫນັງສືແຈ້ງການຫຼືບໍ່ສັງເກດເຫັນມັນ